تیم محبوبان

علی اردستانی

مدیریت کسب و کار

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

رضا تاجیک

مدیریت کسب و کار

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

حسین منوچهری

مدیریت کسب و کار

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

جواد مختار زاده

مدیریت کسب و کار

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

مهدیه اردستانی

مدیریت کسب و کار

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

مجید رفاهی

مدیریت کسب و کار

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

حمید تاجیک

مدیریت کسب و کار

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید