شکایت مشتریان

شکایت مشتریان

 

محبوبان با نهادینه کردن دریافت شکایت مشتریان به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی با آغوش باز آماده شنیدن شکایت مشتریان می‌باشد.